دبیر اجرایی همایش: دکتر حسن الهیاری، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دبیر علمی همایش: دکتر حبیب اله سعیدی نیا، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس


 کمیته علمی همایش تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس

اعضای هیات علمی داخلی

دکتر فرج الله احمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

دکتر حمید اسدپور، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دکتر محمداسماعیل اسماعیلی جلودار، عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

دکتر سید هاشم آقاجری، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن الهیاری، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دکتر علی بحرانی پور، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر رسول بلاوی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس

دکتر حمیدرضا پیغمبری، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

اردکانی دکتر ناصر جابری اردکانی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خلیج فارس

دکتر فاطمه جان احمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علیرضا خسروزاده، عضو هیات گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجتبی خلیفه، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند

دکتر عبدالرسول خیراندیش، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دکتر علی رسولی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دکتر جمشید روستا، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حبیب اله سعیدی نیا، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دکتر مقصودعلی صادقی گندمانی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیربهرام عرب احمدی، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر علیرضا عسکری چاوردی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دکتر ابوالقاسم فروزانی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز

دکتر علی قاسمی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سلمان قاسمیان، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) قزوین

دکتر علی اکبر کجباف، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر ذکراله محمدی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا و مدیر انجمن ایرانی تاریخ

دکتر عبدالکریم مشایخی، رییس بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر

دکتر محمد منصوری مقدم، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس

دکتر فاطمه نعمتی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه خلیج فارس

دکتر محمدباقر وثوقی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی خارجی

دانیل پاتس، دانشگاه نیویورک، آمریکا

لارنس جی پاتر، دانشگاه کلمبیا، آمریکا

استاین کلر، دانشگاه هاروارد، آمریکا

الدکتور بنادی محمدالطاهر، دانشگاه بسکره، الجزایر

دکتر تورج دریایی، دانشگاه ایرواین، کالیفرنیا

دکتر شروین فریدنژاد، دانشگاه آزاد برلین

دکتر کازئو موریموتو، دانشگاه توکیو

دکتر ویلم فلور، هلند