- شناخت فرهنگ ها و تمدن های دریایی با تکیه بر منطقه خلیج فارس

✓ شناخت الگوها و مبانی فرهنگ و تمدن دریایی در ادوار مختلف با تاکید بر منطقه خلیج فارس

✓ شناخت مبانی پیوند اجتماعی دریا و ساحل در ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی

✓ بررسی اهتمام و توجه حاکمان ملل پیرامونی نسبت به اهمیت و جایگاه فرهنگ اقتصادی در شناخت هویت فرهنگی دریا

✓ بررسی جایگاه فرهنگ و تمدن دریا در منابع مکتوب و ادبیات شفاهی (در حوزه های تاریخ نگاری، ادبیات، شعر و داستان)

✓ فرهنگ و اقتصاد دریایی در نگاه مردمان برّی و بازتاب آن در متون تاریخی

✓ بازتاب فرهنگ و هویت اصیل دریایی در حیات امروزی مردمان ساحل نشین


- ابعاد تعامل ساحل نشینان خلیج فارس با حوزه اقیانوس هند

✓ تعاملات تاریخی با حوزه شرق آفریقا

✓ تعاملات تاریخی با حوزه دریای عمان و خلیج عدن

✓ تعاملات تاریخی با حوزه دریای سرخ

✓ تعاملات تاریخی با شبه قاره هند

✓ تعاملات تاریخی با چین

✓ تعاملات تاریخی با کره و ژاپن


- تعاملات تاریخی خلیج فارس و مناطق پس کرانه ای آن

✓ تعاملات تاریخی کرانه ها و جزایر با مناطق پس کرانه های شمالی

✓ تعاملات تاریخی کرانه ها و جزایر با پس کرانه های جنوبی

✓ تعاملات تاریخی کرانه ها و جزایر با حوزه بین النهرین