شیوه نامه نگارش مقالات

 الف- شرایط علمی

  1-مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (Original research)، تحلیلی و نتیجه کاوشهای نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2-در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده شده باشد.

  3-مقاله نباید در هیچ مجله یا همایشی ارائه شده باشد. کلیه مقالات توسط سامانه مشابهت یاب، راستی آزمایی می شوند.

 ب- شرایط نگارش

 1-مقاله باید از جهت نگارش ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعایت شود.

 2-عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد. چکیده می بایست شامل مقدمه، مدخل، بیان مساله، روش تحقیق و نتیجه گیری باشد.

 3-چکیده فارسی حداکثر 250 واژه در محیط Word باشد. مقاله با قلم شماره 12 B nazanin و با فاصله سطور 15/1نوشته شود. عناوین و تیترها به صورت برجسته(Bold) نوشته شوند.

 4-کلید واژه فارسی حداکثر 5 کلمه باشد.

 5-حجم مقاله باید بین 5000 تا 7000واژه باشد.

 6مقاله باید دارای مقدمه روشن و دقیق باشد؛ چنانکه خواننده را برای ورود به مبحث اصلی آماده سازد.

 7-بیان پیشینه تحقیق از شرایط مقاله است.

 8-در متن اصلی مقاله باید موضوع به طور روشن تحلیل شود.

 9-مقاله باید دارای نتیجه‌ دقیق باشد.

 10-چکیده انگلیسی دقیقا مطابق با چکیده فارسی تنظیم شود.

 11-اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله ذکر ‌شود.

 12-ارجاعات متن باید بر اساس ذکر ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه در میان پرانتز آورده شود. مثال؛ (شفیعی کدکنی، 1370: 304)

13منابع بر مبنای شیوه نامه APA تنظیم و ارسال گردد.

ج-راهنمای منابع نگاری در مقالات

 کتاب

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، نام کتاب ایتالیک شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر.

 نشریه

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله درون گیومه»، نام نشریه ایتالیک شود، شماره دوره، صفحات مقاله (مثلا 1-25).

 مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات ایتالیک شود، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلا 1-25).

سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ ویرایش سایت) «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

لوح فشرده 

 نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر.