اطلاعیه شماره 1: نحوه ارسال چکیده مقالات
1400-09-16
اطلاعیه شماره 1: نحوه ارسال چکیده مقالات

اطلاعیه شماره 1

خواهشمند چکیده مقاله خود را به ایمیل همایش به آدرسPersiangulf.hcc@pgu.ac.ir ارسال کنید. برای دسترسی به چارچوب چکیده مقالات به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود. در صفحه چکیده موارد زیر به ترتیب الزامی است:

1.عنوان مقاله به صورت وسط چین

2. نام نویسنده/ نویسندگان به صورت چپ چین

3.اصل چکیده

4.کلیدواژگان

5.وابستگی سازمانی نویسنده/نویسندگان، قید نویسنده مسئول در پرانتز، ایمیل نویسنده مسئول و شماره همراه( در پانویس)